Statut Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

I Nazwa, siedziba i teren działalności

§1
Towarzystwo nosi nazwę „Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk”.

§2
Siedzibą Towarzystwa jest Opole.

§3
Towarzystwo jest osobą prawną, może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, zaciągać zobowiązania i zawierać wszelkiego rodzaju umowy, pozywać i być pozwane do sądu. Za zobowiązania swoje Towarzystwo odpowiada całym majątkiem. Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk” i herbem miasta Opola.

§4
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego.

II Cel i środki działania

§5
Celem Towarzystwa jest: popieranie rozwoju nauki we wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza w zakresie badań odnoszących się do regionu śląskiego, skupianie pracowników nauki działających na Opolszczyźnie i stwarzanie im form dla wymiany myśli naukowej, służenie wszechstronnemu rozwojowi nauki w regionie, upowszechnianie wyników i metod badań naukowych, współpraca z administracją państwową i samorządową oraz innymi instytucjami w zakresie praktycznych zastosowań wyników nauki.

§6
l. Dla urzeczywistnienia swoich celów Towarzystwo podejmuje następujące działania:
– organizuje zjazdy, konferencje i dyskusje naukowe,
– urządza wykłady, odczyty, wystawy,
– ogłasza konkursy na prace naukowe i popularnonaukowe oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia,
– publikuje prace członków OTPN,
– reprezentuje środowisko naukowe regionu opolskiego wobec władz, organizacji społecznych oraz innych stowarzyszeń naukowych w kraju i za granicą,
– zabiega o środki materialne niezbędne dla pokrycia kosztów działalności statutowej,
– współpracuje i utrzymuje łączność z regionalnymi, a także innymi towarzystwami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
2. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

III Członkowie

§7
Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§8
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba mająca dorobek naukowy lub wykazująca zainteresowania nauką i badaniami z dziedzin objętych statutem Towarzystwa, która złoży pisemną deklarację wraz z rekomendacją udzieloną przez dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa, zostanie zatwierdzona przez Zarząd OTPN i uzyska w tajnym głosowaniu dwie trzecie głosów członków obecnych na Ogólnym Zebraniu Administracyjnym Towarzystwa. Głosowanie odbywa się na wniosek przewodniczącego wydziału po odczytaniu członkom Towarzystwa przygotowanej na piśmie charakterystyki pracy naukowej kandydata. O przyjęciu na członka kandydat zostaje powiadomiony przez Zarząd.

§9
Członkiem honorowym może być każda osoba mająca poważny dorobek naukowy, względnie wybitne zasługi na polu organizacji bądź wspierania nauki na Opolszczyźnie, która zostanie rekomendowana przez Zarząd i uzyska w tajnym głosowaniu dwie trzecie głosów członków obecnych na Ogólnym Zebraniu Administracyjnym Towarzystwa.

§10
Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna, która zobowiąże się do wpłacania na rzecz Towarzystwa rocznie składki w wysokości ustalonej przez Ogólne Zebranie Administracyjne Towarzystwa.

§11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) czynnego udziału w ogólnych posiedzeniach administracyjnych i naukowych Towarzystwa,
b) wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa,
c) przedstawiania prac i komunikatów własnych oraz innych
osób na posiedzeniach naukowych wydziałów i sekcji,
d) ogłaszania w wydawnictwach Towarzystwa swych prac przyjętych przez wydział, wprowadzonych do planu wydawniczego i zatwierdzonych przez Zarząd,
e) otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Ogólne Zebranie Administracyjne OTPN,
f) korzystania z innych świadczeń i urządzeń Towarzystwa na zasadach ustalonych przez Ogólne Zebranie Administracyjne OTPN,
g) wystąpienia z Towarzystwa (wymagana jest pisemna rezygnacja skierowana do Zarządu OTPN oraz uregulowanie wszelkich zobowiązań względem Towarzystwa).
2. Członkom honorowym przysługują te same prawa, co członkom zwyczajnym z tym, że są oni zwolnieni z płacenia składek.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
a) uczestniczenia z głosem doradczym w ogólnych posiedzeniach administracyjnych Towarzystwa na mocy imiennego pisemnego upoważnienia reprezentowanej instytucji,
b) udziału w posiedzeniach naukowych wydziałów i sekcji (na zasadach wskazanych w ustępie 3 w punkcie a),
c) otrzymywania wydawnictw na warunkach ustalonych przez Ogólne Zebranie Administracyjne Towarzystwa,
d) zgłaszania wniosków,
e) korzystania z urządzeń Towarzystwa na zasadach ustalonych przez Ogólne Zebranie Administracyjne OTPN,
f) wystąpienia z Towarzystwa, zawiadamiając o tym Zarząd i regulując wszelkie zobowiązania względem Towarzystwa.

§12
1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa są zobowiązani do:
a) świadczenia społecznej pracy na rzecz Towarzystwa;
b) współdziałania w urzeczywistnieniu celów Towarzystwa w myśl § 5;
c) udziału w ogólnych zebraniach naukowych i administracyjnych Towarzystwa i posiedzeniach swojego wydziału lub sekcji;
d) regularnego opłacania rocznej składki członkowskiej ustalonej przez Ogólne Zebranie Administracyjne Towarzystwa;
e) dbania o rozwój i dobre imię Towarzystwa oraz pełnienia czynności organizacyjnych uzgodnionych z władzami Towarzystwa.
2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
a) współdziałania w urzeczywistnieniu celów Towarzystwa w myśl § 5,
b) udziału w ogólnych zebraniach naukowych i administracyjnych Towarzystwa,
c) regularnego opłacania rocznej składki członkowskiej (zob. § 10),
d) dbania o rozwój Towarzystwa.

§13
1. Członek zwyczajny Towarzystwa może być skreślony przez Zarząd z listy członków:
a) za postępowanie godzące w interesy państwa i narodu polskiego,
b) za postępowanie sprzeczne z założeniami i statutem Towarzystwa,
c) za nieusprawiedliwioną absencję na posiedzeniach naukowych (ponad 50 % w ciągu roku),
d ) za zaleganie z opłatą składek przez dwa lata.
2. Członek skreślony ma prawo odwołać się od tej decyzji Zarządu do Sądu Koleżeńskiego.
3. Członkostwo ustaje wskutek śmierci członka.
4. Członek wspierający może być na wniosek Zarządu skreślony z listy członków Towarzystwa przez Ogólne Zebranie Administracyjne OTPN:
a) na własną prośbę z zachowaniem postanowień § 11, ustępu 3, punktu f niniejszego statutu,
b) na skutek niewywiązywania się z dobrowolnie przyjętych na siebie obowiązków,
c) w wypadku zlikwidowania instytucji.

IV Ustrój Towarzystwa

l. WYDZIAŁY I SEKCJE

§14

Towarzystwo dzieli się na wydziały. W zależności od potrzeb, na wniosek członków mogą być powołane sekcje, komisje lub inne komórki organizacyjne. Ich strukturę organizacyjną i zakres działania określa Zarząd.

§15

Wydział jest podstawowa jednostka organizacyjna Towarzystwa, powołaną do realizacji jego zadań w zakresie nauk zaliczonych do wydziału. Może on wykonywać swe zadania przy pomocy sekcji, a także powoływać komisje do wykonania specjalnych zadań. Przewodniczącego i sekretarza wydziału oraz redaktora periodyku wydawanego przez wydział wybierają członkowie wydziału spośród siebie na zebraniu wyborczym. Wybór władz wydziału odbywa się drogą tajnego głosowania, zwykłą większością głosów. Kadencja władz wydziału trwa 4 lata.

§16

l. Zebrania naukowe wydziału odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej raz na kwartał. Porządek dzienny ustalają przewodniczący i sekretarz wydziału. O czasie, miejscu i porządku dziennym posiedzenia członkowie powinni być zawiadomieni co najmniej cztery dni przed terminem zebrania.

2. Zebrania administracyjne wydziału odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są w sposób przewidziany w punkcie l, § 16. W zebraniach tych uczestniczą jedynie członkowie wydziału. Zebranie administracyjne wydziału podejmuje uchwały w sprawie kandydatur na członków zgodnie z § 8 i 9, proponuje do druku prace, uchwala plan pracy i decyduje o innych sprawach wydziału.

3. W wypadku istnienia sekcji zebranie administracyjne wydziału powołuje ich kierowników.

4. Dopuszcza się łączenie funkcji redaktora naukowego z funkcją przewodniczącego, sekretarza wydziału bądź kierownika sekcji.

5. Przewodniczący wydziału, sekretarz, redaktor periodyku oraz kierownicy sekcji tworzą Prezydium Wydziału. Prezydium obowiązane jest pracę wydziału inicjować, organizować, wspierać i rejestrować.

§17

Rezultaty wszystkich prac badawczych przeznaczone do publikacji w wydawnictwach Towarzystwa muszą być uprzednio referowane na zebraniach naukowych wydziałów lub sekcji.

§18

Prace naukowe lub popularnonaukowe mogą być referowane na zamówienie Towarzystwa na zebraniach wydziału za zgodą przewodniczącego.

§19

Odczyty, wykłady itp. wygłaszane są przez członków OTPN nieodpłatnie.

§20

Odczyty, wykłady itp. zamówione przez Towarzystwo mogą być wynagradzane, o ile ich autor nie jest członkiem Towarzystwa.

2. ZEBRANIA NAUKOWE OTPN

§21

1. Towarzystwo odbywa zebrania naukowe ogólne, wydziałowe i sekcyjne.

2. Ogólne zebranie naukowe Towarzystwa odbywa się co najmniej raz do roku przy udziale członków Towarzystwa i zaproszonych gości. Porządek dzienny zebrania ustala Zarząd.

3. WŁADZE TOWARZYSTWA

a) Ogólne Zebranie Administracyjne

§22

1. Ogólne Zebranie Administracyjne jest najwyższą władzą Towarzystwa i odbywa się raz do roku, najpóźniej w miesiącu maju.

2. Ogólne Zebranie Administracyjne zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna.

3. Ogólne Zebranie Administracyjne może być również zwołane na wniosek jednej trzeciej członków OTPN.

4. O czasie, miejscu i porządku obrad każdego Ogólnego Zebrania Administracyjnego członkowie powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§23

Do ważności uchwał Ogólnego Zebrania Administracyjnego konieczna jest obecność większości członków. W razie braku kworum Ogólne Zebranie Administracyjne może się odbyć w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, przy czym uchwały podejmowane są wtedy zwykłą większością głosów i pozostają ważne bez względu na ilość obecnych członków.

§24

l. Do zakresu działania Ogólnego Zebrania Administracyjnego należy:

a) wybór Prezesa OTPN, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sadu Koleżeńskiego;

b) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i powoływanie członków wspierających; nadawanie członkostwa honorowego;

c) ustalanie wysokości składek członkowskich;

d) zmiana statutu;

e) rozpatrywanie spraw wniesionych podczas zebrania oraz innych spraw dotyczących Towarzystwa, jeśli zebranie uchwali zgodę na ich rozpatrywanie;

f) rozwiązanie Towarzystwa i likwidacja jego mienia.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Zebraniu.

b) Zarząd

§25

1. Zarząd Towarzystwa jest kolegialnym organem kierowniczym Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z prezydium i plenum.

3. W skład Prezydium Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz generalny i zastępca sekretarza generalnego.

4. W skład Plenum wchodzą, oprócz członków Prezydium, przewodniczący, wiceprzewodniczący (tych wydziałów, w których zaistniała potrzeba ich powołania) i sekretarze poszczególnych wydziałów.

5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§26

Do zakresu działania Plenum Zarządu należy:

a) czuwanie nad urzeczywistnianiem celów Towarzystwa zawartych w § 6;

b) wykonywanie uchwał Ogólnych Zebrań Administracyjnych;

c) proponowanie utworzenia nowych wydziałów i ustalanie struktury organizacyjnej wydziałów;

d) koordynowanie działalności wydziałów i sekcji;

e) zatwierdzanie kandydatów na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających wysuniętych przez wydziały;

f) zatwierdzanie regulaminów wydziałów, sekcji i Komitetu Wydawniczego;

g) zatwierdzanie uchwał wydziałów;

h) zatwierdzanie sprawozdań z bieżącej działalności sekretarza i jego zastępcy;

i) ustalanie planu działalności wydawniczej, a w szczególności zatwierdzanie planów wydawniczych; decydowanie o tworzeniu wydawnictw ciągłych lub wstrzymywaniu istniejących na wniosek Komitetu Wydawniczego; okresowe (co najmniej raz w kadencji) ocenianie poziomu merytorycznego wydawnictw ciągłych; powoływanie i odwoływanie redaktorów i komitetów redakcyjnych wydawnictw ciągłych oraz rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Komitet Wydawniczy;

j) w wypadku niewłaściwej pracy zarządu wydziału spowodowanie wybrania nowego zarządu, a w wyjątkowych przypadkach mianowanie nowego zarządu;

k) przygotowanie spraw na Ogólne Zebranie Administracyjne;

l) skreślenie z listy członków w myśl § 13 niniejszego statutu;

m) zatrudnianie pracowników administracyjnych Towarzystwa.

§27

Prezesa oraz pozostałych członków Prezydium Zarządu wybiera Ogólne Zebranie Administracyjne spośród członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym. W razie ustąpienia z urzędu któregoś z nich Zarząd wybiera tymczasowo zastępcę, który pełni tę czynność do najbliższego Ogólnego Zebrania Administracyjnego.

§28

Prezes ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z administrowaniem Towarzystwa. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy:

1. Zwoływanie posiedzeń Zarządu, na których przewodniczy.

2. Nadzór nad wykonywaniem statutowych zadań Towarzystwa.

3. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, współpraca z instytucjami naukowymi oraz instytucjami administracji państwowej i samorządowej.

4. Występowanie o dofinansowanie działalności Towarzystwa.

§29

Do obowiązków wiceprezesa należy:

a) zastępowanie prezesa w zakresie spraw powierzonych mu przez Zarząd;

b) kierowanie upowszechnianiem wiedzy i nauki;

c) współdziałanie z wydziałami przy opracowywaniu planów badań naukowych oraz w trakcie ich wykonywania.

§30

Do obowiązków sekretarza generalnego należy:

a) wykonywanie uchwał Zarządu względnie Prezydium Zarządu;

b) załatwianie spraw bieżących Towarzystwa;

c) dysponowanie finansami Towarzystwa w ramach preliminarza budżetowego oraz uchwał Zarządu;

d) przygotowanie projektów preliminarzy budżetowych i sprawozdań z działalności Towarzystwa;

e) przewodniczenie Komitetowi Wydawniczemu (sekretarz generalny jest pełnomocnikiem Towarzystwa i wykonawcą uchwał Zarządu w sprawach wydawniczych).

§31

Zastępca sekretarza generalnego zastępuje sekretarza generalnego w zakresie spraw powierzonych mu przez niego lub przez Zarząd. Zajmuje się również reklamą, sprzedażą i wymianą wydawnictw OTPN.

§32

1. Zarząd powinien zbierać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Do ważności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowy jego członków.

3. Uchwały zapadają większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa.

§33

Korespondencję Towarzystwa podpisuje prezes lub sekretarz generalny, ewentualnie upoważniony przez nich członek Prezydium Zarządu. Zobowiązania i sprawozdania kierowane do organów administracji państwowej – prezes i sekretarz generalny.

c) Komisja Rewizyjna

§34

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób (przewodniczącego i dwóch członków) wybieranych przez Ogólne Zebranie Administracyjne w głosowaniu tajnym, spośród członków nie wchodzących w skład Zarządu.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa.

4. Z wyników swych czynności Komisja zdaje sprawę Ogólnemu Zebraniu Administracyjnemu po zamknięciu roku obrachunkowego.

d) Sąd Koleżeński

§35

l. Sąd Koleżeński Towarzystwa składa się x 5 członków wy branych przez Ogólne Zebranie Administracyjne OTPN. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego.

2. Do kompetencji Sądu należy:

a) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami OTPN,

b) rozpatrywanie spraw związanych z popełnieniem przez członków Towarzystwa czynów sprzecznych z zasadami etyki, godzącymi w honor, dobre imię i powagę Towarzystwa.

3. Działalność swoją Sąd opiera o regulamin zatwierdzony przez Ogólne Zebranie Administracyjne.

4. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

5. Od decyzji Sądu przysługuje członkom prawo odwołania się do Ogólnego Zebrania Administracyjnego OTPN.

e) Komitet Wydawniczy

§36

1. W skład Komitetu Wydawniczego wchodzą: sekretarz generalny jako przewodniczący oraz redaktorzy naukowi powołani przez poszczególne wydziały bądź Zarząd OTPN.

2. Do zakresu czynności Komitetu Wydawniczego należy:

a) opracowywanie rocznych i perspektywicznych planów wydawniczych w oparciu o propozycje wydziałów;

b) nadzór nad działalnością wydawniczą.

V Wydawnictwa ciągłe OTPN

 

 

 

 

 

§37
Ogólnym periodykiem wydawanym przez OTPN jest „Kwartalnik Opolski”. Redakcję „Kwartalnika Opolskiego” powołuje i nadzoruje Zarząd w trybie określonym w § 26. OTPN może wydawać również inne periodyki, nad którymi nadzór merytoryczny mają odpowiednie wydziały.

VI Przepisy szczegółowe

 

§38
Fundusze Towarzystwa składają się:
a) z subwencji udzielanych przez instytucje administracji państwowej i samorządowej;
b) z zapisów i darowizn;
c) ze sprzedaży wydawnictw;
d) ze składek członkowskich;
e) z dochodów z innych źródeł.

§39
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić mocą uchwały Ogólnego Zebrania Administracyjnego przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych.

§40
W przypadku braku zainteresowania działalnością Towarzystwa ze strony członków rozwiązanie OTPN może nastąpić w innym trybie, określonym przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami polskiego prawa cywilnego.

§41
W razie rozwiązania Towarzystwa jego mienie powinno być przeznaczone na koszty likwidacji Towarzystwa, a pozostałość na rzecz instytucji naukowej działającej na terenie Opola. Decyzja o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

Opole, dnia 23 maja 1996 r.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Wiecej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close