Procedura recenzowania materiałów autorskich publikowanych w Kwartalniku Opolskim

 1. Po zakwalifikowaniu artykułu naukowego jako zgodnego z profilem czasopisma, Redaktor Naczelny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów którzy zapewniają:
  • – niezależność opinii,
  • – brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych z Autorem artykułu,
  • – zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.
 2. Po wyborze Recenzentów, Redaktor Naczelny kieruje do nich ofertę, do której dołącza opis lub streszczenie artykułu zakwalifikowanego do recenzji.
 3. Po przyjęciu oferty przez Recenzentów, Redakcja wysyła im pełen tekst artykułu wymagającego recenzji.
 4. Recenzent może sporządzić recenzję odpłatnie (na zasadzie umowy o dzieło) lub nieodpłatnie. W przypadku recenzji sporządzanej odpłatnie, wraz z tekstem artykułu przeznaczonego do zrecenzowania i formularzem recenzji, Redakcja przesyła druk podatkowy, który Recenzent wypełnia wraz z podaniem rachunku, na który ma być przekazane wynagrodzenie za recenzję.
 5. Personalia Recenzenta są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne.
 6. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji lub w wersji papierowej. Po wpłynięciu recenzji, Sekretarz Redakcji:
  • informuje Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji nie wymagającej poprawek, lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym),
  • kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedzi na recenzję,
  • kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.
 7. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 8. W przypadku recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta.
 9. Końcowa wersja artykułu, po złamaniu i zmakietowaniu zostaje wysłana do Autora w celu dokonania korekty autorskiej.
 10. Po zakończeniu procesu recenzowania materiału autorskiego, Wydawnictwo dokonuje zapłaty ewentualnego wynagrodzenia – o ile Strony wcześniej takowe uzgodniły.
 11. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Wiecej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close