Informacje dla autorów

Instrukcja wydawnicza dla autorów

Osoby chcące publikować w Kwartalniku Opolskim powinny zarejestrować się przez Formularz rejestracyjny dla autorów. Po rejestracji elektronicznej i potwierdzeniu e-mailowym, autor otrzymuje dostęp do specjalnie utworzonego serwisu, w którym zamieszcza wszystkie niezbędne treści, potrzebne do recenzji i publikacji w Kwartalniku Opolskim.

Zarejestrowani autorzy składają artykuł do Rady Wydawniczej wykorzystując Elektroniczny Serwis Publikacji oraz składając oryginały materiałów i dokumentów w formie papierowej do Rady Wydawniczej OTPN mającej siedzibę pl. Kopernika 11A pok. 311, 45-040 Opole z dopiskiem „Kwartalnik Opolski”.

Przed wysłaniem artykułu do publikacji przez Elektroniczny Serwis Publikacji, należy przygotować następujące materiały:

 • Podpisana prośba o zamieszczenie artykułu w Kwartalniku Opolskim, w jednym z formatów: .pdf, .doc, .docx;
 • Kompletny maszynopis w jednym z formatów: .doc, .docx;
 • Tytuł i streszczenie w języku polskim,
 • Tytuł i streszczenie w języku angielskim,
 • Notka o autorze – afiliacja – dane kontaktowe,
 • Skan oświadczenia autora o wkładzie własnym. Do pobrania format:.doc lub .pdf

 

Szczegółowe zasady przygotowania plików, tekstów obiektów graficznych i fotografii

   1. Pliki:
    • Przyjmowane są pliki na płytach CD, które należy dokładnie opisane, tj. należy podać imię i nazwisko autora oraz tytuł artykułu.
    • Przyjmujemy tylko pliki tekstów przepisanych w MS WORD oraz pliki obiektów graficznych (grafika wektorowa) wykonanych w CorelDraw lub zdjęcia w gliku graficznym w .jpg (dobrej jakości).
   2. Tekst:
    • Tekst zasadniczy powinien mieć następujące parametry: czcionka 11 pt Times New Roman, odstęp między liniami: dokładnie 13,2 pt, wcięcie akapitowe na 0,4 cm, tekst wyrównany do lewego i prawego marginesu.
    • Przypisy i tabele należy wprowadzić czcionką 9 pt Times New Roman. Odstęp między liniami dokładnie 10,8 pt.
    • W przypadku tabel – nie stosujemy pogrubionej czcionki w główkach; nie wyrównujemy spacjami i tabulatorami danych liczbowych. W danych liczbowych stosujemy przecinek dla oddzielenia wartości dziesiętnych.
    • Dopuszczalne są jedynie następujące typy wyróżnień w tekście: kursywa – dla tytułów publikacji, wyrażeń obcojęzycznych oraz dla wyrazów i wyrażeń stanowiących przykłady, pogrubienie – dla tytułów, terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia, tekst podkreślony – dla terminów i wyrażeń wymagających wyróżnienia (w ten sposób oznaczamy tekst, gdy ma być on spacjowany).
    • Każdy akapit należy zakończyć przez naciśnięcie na klawiaturze klawisza „Enter”.
    • Efekt wcięcia akapitowego należy osiągnąć przez zaprogramowanie wcięcia specjalnego w opcjach formatowania akapitu lub przez wciśnięcie tabulatora. Niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu wbicie kilku spacji.
    • Niedopuszczalne jest wyrównywanie tekstu do prawego i lewego marginesu spacjami.
    • Niedopuszczalne jest ręczne dzielenie wyrazów, nie należy łapać pojedynczych liter na końcu linii, ani też kończyć linii poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy Shift i Enter.
    • Nawiasy okrągłe i kwadratowe należy wybrać z klawiatury, niedopuszczalne jest używanie w tym celu znaku „/”. Nawias otwierający jest przytulony do pierwszego, a zamykający – do ostatniego wyrazu tekstu zapisywanego w nawiasach.
    • Stosujemy tylko cudzysłowy drukarskie. Cudzysłów otwierający („) jest przytulony do pierwszego, a zamykający („) – do ostatniego wyrazu tekstu zapisywanego w cudzysłowach. Niedopuszczalne jest używanie w tym celu podwójnych przecinków i apostrofów.
    • Przecinki, kropki, wykrzykniki, znaki zapytania, średniki, dwukropki są przytulone do poprzedzającego te znaki wyrazu.

Obiekty graficzne:

   • Przyjmujemy tylko pliki rysunków, wykresów i schematów w postaci grafiki wektorowej, wykonanej bądź poddanej obróbce w CorelDraw .
   • Obiekty graficzne mogą być wkomponowane w tekst, lecz należy na dyskietkach lub płytach CD dodatkowo dołączyć je jako osobne pliki (*.cdr).
   • Wielkość obiektu graficznego nie powinna przekraczać 125 × 189 mm.
   • Wszystkie rysunki znajdujące się w danej publikacji powinny mieć opisy wykonane tą samą czcionką (7 pt Arial CE). Tekst w obiektach graficznych nie może składać się z oddzielonych pojedynczych liter i nie może być oddany za pomocą tzw. krzywych.
   • Kreska w obiekcie graficznym nie może być cieńsza niż 0,15 mm.
   • Linie pomocnicze w wykresach i innych obiektach mogą być kreskowane lub kropkowane. Efekt ten należy jednak osiągnąć przez nadanie odpowiednich opcji linii ciągłej.

 

Uwagi dotyczące zapisu przypisów dolnych

   1. Opis bibliograficzny książki: inicjał imienia (w przypadku inicjałów dwóch imion rozdzielamy je jedną spacją) i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), miejsce i rok wydania, strona. W przywołaniu w pracy tylko jednego dzieła autora w przypisie powtórzonym należy stosować zapis z użyciem skrótów op. cit. i ibidem W przywołaniu w pracy kilku prac jednego autora w przypisach powtórzonych należy podawać skrót dzieła.
   2. Opis bibliograficzny czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub skrót tytułu (bez cudzysłowów, tom/rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strony.
   3. Opis bibliograficzny tekstów umieszczonych w serii wydawniczej: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, nazwa serii bez wyróżnień, numer tomu, redaktor, strony na końcu:
   4. Opis bibliograficzny prac zbiorowych: po tytule przywołanego tekstu następuje po przecinku w: tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą oraz inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce wydania, rok i strony na końcu:Skróty w przypisach:
    W przypisach stosujemy skróty, takie jak tekście itd. m.in., etc., r. (rok) i w (wiek) oraz konwencjonalne całym dziele zwartym bądź zbiorowym skróty polskie: dz. cyt., tamże, tenże, taż lub łacińskie: op. cit., ibidem, idem, eadem, loc. cit. Uwaga: O przyjętych skrótach w całej pracy decyduje redaktor naukowy w przypadku prac zbiorowych bądź autor w przypadku dzieł zwartych. Daty w przypisach: miesiąc liczba rzymską, np. 16. V 1915 r. w razie braku daty dziennej miesiąc zawsze słownie, np. w styczniu 1912 r.

 

Uwagi dotyczące tekstu zasadniczego

Tytuły, cytaty, cudzysłowy:

 1. Tytuły:
  • rękopisy: oryginalne teksty i incipity dokumentów, referatów należy pisać w cudzysłowach, tytuły nadane przez autora bez cudzysłowów,
  • druki: tytuły dzieł i dokumentów, rozdziałów i fragmentów dzieł (dokumentów) należy pisać kursywą, tytuły domyślne lub utarte określenia tytułowe – dużą literą bez wyróżnień,
 2. Cytaty:
  • źródła należy cytować w języku oryginału, w przypadku alfabetów cyrylickich należy stosować transliterację opracowaną na podstawie polskiej wersji normy międzynarodowej(PN-ISO-9: 2000)
  • opuszczenia w cytowanym tekście należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach klamrowych
 3. Cudzysłowy:
  • podwójne (góra-dół) w tekstach polskich, w tekstach angielskich podwójne w górnej frakcji
 4. Pisownia imion i nazwisk
  • należy stosować oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób wzmiankowanych, w przypadku imion i nazwisk słowiańskich zapisanych cyrylicą należy stosować transliterację. Powyższa uwaga nie dotyczy osób uznanych za powszechnie znane np. Szekspir, Cyceron, Wolter,
  • imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych w tekście powinny być przytoczone w pełnym brzmieniu. W innym przypadkach podaje się inicjały imion i nazwisko lub zwłaszcza w odniesieniu do postaci znanych albo często wymienianych w tekście tylko nazwisko np. Kościuszko, Mickiewicz. W opisach bibliograficznych zawsze należy uwzględnić jedynie inicjały imion i nazwisko.
 5. Skróty, daty i inne określenia czasu, liczebniki
  • W tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: np., itd. m.in. etc. i inne oraz r. (rok, w.(wiek)
  • Daty w tekście
   • miesiąc słownie, np. 5 marca 1920 r.
   • okresy od do : np. 1-10 maja 1900 r., 1 maja – 10 czerwca 1900 r.
   • w datach wtrąconych w nawiasie miesiąc podaje się liczba rzymską np.: (1 III 1711 r.)
  • Pisownia określeń wiek i rok
   • przed – rozwinięte, np. w wieku XII, w roku 1922
   • po skrócone , np. w. XVI w., w 1950 r.
    W określeniach typu „W drugiej połowie”, „lata trzydzieste” nie należy używać cyfr.
  • Liczebniki
   • zapis cyfrowy z oddzieleniem spacją rzędów wielkości, np.: 1561, 12 651, 245 641,
   • zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów, tys., mln, mld, np.: 2 tys., 5 mln, 10 mld

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Wiecej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close